معرفی سم‍‍پوزیم ها

راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

اخبار

Join Us

Join Us on Telegram & Instagram

ادامه مطلب

Join Us

Join Us on Telegram & Instagram

ادامه مطلب

Join Us

Join Us on Telegram & Instagram

ادامه مطلب

Join Us

Join Us on Telegram & Instagram

ادامه مطلب

This conference has been approved

This conference has been approved by the Ministry of Science, Research and Technology

ادامه مطلب

This conference has been approved

This conference has been approved by the Ministry of Science, Research and Technology

ادامه مطلب

This conference has been approved

This conference has been approved by the Ministry of Science, Research and Technology

ادامه مطلب

This conference has been approved

This conference has been approved by the Ministry of Science, Research and Technology

ادامه مطلب

مجوز سمپوزیوم

مجوز برگزاری سیزدهمین سمپوزیوم ساستک از دفتر همکاریهای بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری کسب شد

ادامه مطلب

مجوز سمپوزیوم

مجوز برگزاری سیزدهمین سمپوزیوم ساستک از دفتر همکاریهای بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری کسب شد

ادامه مطلب