ارسال مقاله برای همایش ملی مهندسی برق ، مخابرات و توسعه پایدار

 • کلیه پژوهشگران محترم پس از ثبت نام در سایت و ورود به سامانه مهلت دارند که مقالاتشان را مطابق با فرمت و زمان تعیین شده از طریق سامانه ارسال نمایند

 • نکات مهم:
 • 1. نتیجه داوری و پذیرش اولیه مقالات، یک هفته پس از دریافت مقاله اعلام می‌گردد

  2. نامه رسمي سمپوزيوم مبني بر پذيرش قطعي مقالات يك هفته پس از تكميل ثبت نام ارايه مي گردد.

  3. گواهی ارائه مقاله منوط به شرکت حضوری در همایش می‌باشد در غیر اینصورت فقط گواهی پذیرش به نویسندگان تعلق می‌گیرد.

  4. تنها مقالاتی مورد داوری قرار می‌گیرند که مطابق با فرمت تعیین شده تنظیم و ارسال گردند.

  5. پس از تاریخ اعلام شده هیچ مقاله ای جهت داوری پذیرفته نخواهد شد

  6. هر نویسنده فقط مجاز به ارسال 5 مقاله جهت داوری می‌باشد

  7. هزینه ثبت‌نام برای ارائه دهنده مقاله در همایش به شرح زیر می‌باشد که البته پس از پذیرش قطعی مقاله باید پرداخت گردد.

 • دانشجویان 1/000/000 ریال
 • اساتید دانشگاه و سایر پژوهشگران: 1/500/000 ریال
 • هر نویسنده فقط مجاز به ارسال 5 مقاله می‌باشد.
 • هر شرکت کننده مجاز به دعوت 6 نفر در همایش می‌باشد.
 • هزینه ثبت‌نام هر نفر در همایش 750/000 ریال می‌باشد.
 • به همراهان گواهی حضور در همایش و استفاده از مباحث علمی اعطاء می‌شود.
 • 8. تنها مقالاتی مورد داوری قرار می‌گیرند که مطابق با فرمت تعیین شده تنظیم و ارسال گردند.