ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

با توجه به مکاتبات انجام گرفته مقالات منتخب همایش در پایگاه ISC ثبت می شوند. 

اطلاعات این همایش در حال حاضر در سایت این پایگاه قابل مشاهده می باشد.

مشاهده

کد اختصاصی:

95161-01906