ویدیئو کنفرانس

با توجه به در خواست شرکت کنندگان گرامی، در صورتیکه امکان حضور و ارائه مقاله در همایش برای نویسندگان وجود نداشته باشد، نویسندگان می توانند مقاله خود را به صورت ویدیئو کنفرانسی ارائه و گواهی دریافت نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش ویدیئو کنفرانس مراجعه فرمایید.