برگزاری همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست در روز 5شنبه مورخ 23آذر 1396 توسط موسسه آموزش عالی خاوران به صورت ویدئو کنفرانسی  برگزار شد.

 

 مشاهده مقالاتی که شرایط لازم را برای چاپ در ژورنالهای حامی داشته اند.