شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی برق زیر مجموعه یازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی  از اول شهریور ماه می باشد.